برنده 1 اسکار |
برندهبرنده اسکار در سال 1948 در فیلم Design for Death
برنده 3 جایزه ، کاندید 10 جایزه
مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
تهیه کننده (14)
1974 The Spikes Gang The Spikes Gang ( فیلم )
 

1970 Tora! Tora! Tora! Tora! Tora! Tora! ( فیلم )
 

1955 Tangier Assignment Tangier Assignment ( فیلم )
 

1948 Flicker Flashbacks No. 7, Series 5 Flicker Flashbacks No. 7, Series 5 ( فیلم کوتاه )
 

1948 Flicker Flashbacks No. 6, Series 5 Flicker Flashbacks No. 6, Series 5 ( فیلم کوتاه )
 

1948 Flicker Flashbacks No. 5, Series 5 Flicker Flashbacks No. 5, Series 5 ( فیلم کوتاه )
 

1948 Flicker Flashbacks No. 4, Series 5 Flicker Flashbacks No. 4, Series 5 ( فیلم کوتاه )
 

1948 Flicker Flashbacks No. 3, Series 5 Flicker Flashbacks No. 3, Series 5 ( فیلم کوتاه )
 

1947 Design for Death Design for Death ( فیلم )
 

1947 Flicker Flashbacks No. 1, Series 5 Flicker Flashbacks No. 1, Series 5 ( فیلم کوتاه )
 

1947 Flicker Flashbacks No. 6, Series 4 Flicker Flashbacks No. 6, Series 4 ( فیلم کوتاه )
 

1945 Flicker Flashbacks No. 3, Series 2 Flicker Flashbacks No. 3, Series 2 ( فیلم کوتاه )
 

1943 Flicker Flashbacks No. 1, Series 1 Flicker Flashbacks No. 1, Series 1 ( فیلم کوتاه )
 

کارگردان (61)
خودش (29)
قطعه آرشیو (3)
نویسنده (11)
دست اندرکار (5)