مشهور در فیلم های :

(2000)
Second City This Week Celebrity Guest
(2011)
فیلم های این هنرمند :
تهیه کننده (3)
2010 Sudden Death! Sudden Death! ( فیلم کوتاه )
 

2005 Christmas Wish List Christmas Wish List ( فیلم کوتاه )
 

2000 Clowns Clowns ( فیلم )
 

بازیگر (6)
خودش (7)
قطعه آرشیو (2)
موسیقی متن (1)
نویسنده (1)
بازیگر (6)